ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תריט

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר ישראל שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ ובעל מדות וכו' מוה"ר ניסן שי' המכונה ד"ר מינדעל, וכבקשתו הזכרתיו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לאריכות ימים ושנים טובות, וכבר ידוע ביאור כ"ק מו"ח אדמו"ר בזה, טובות עם כל הפירושים.

ובודאי יבשר טובות אשר הימים והשנים הם טובים אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות.

ובמה שהעיר בענין מצות ציצית אם מקיים המצוה בכל שעה שמלובש בציצית או רק בשעה ראשונה וע"ד נטילת לולב.

הנה מובן הדבר גם ממה שנאמר וראיתם אותו וזכרתם, וכמו שהזכירה בכל עת מצוה היא הרי גם סיבתה היא הראי' כן הוא, ומפורש הדבר בראשונים בספר היראה לרבנו יונה קרוב לתחלתו שכותב וז"ל: עיקר מצות ציצית ללבשו תמיד (כן הוא גירסת הגר"א בביאורו לשו"ע או"ח ריש סימן כ"ד וכן הוא גם דעתו של הגר"א, ראה שם).

ובפסקי דינים לאדמו"ר הצמח צדק או"ח סי' ב' ס"ק ז' משמע דעתו שבכל שעה זהו מצוה דאורייתא (ולא רק הידור דרבנן), וראה ג"כ בפירוש האבן עזרא במדבר ט"ו ל"ט שגם שם מוכח כן.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות.

ב'תריט

מוה"ר ישראל: העריסאן, לאנג ביטש.

טובות עם כל הפירושים: ראה גם לעיל אגרת ב'רסח, ובהנסמן בהערות שם.