63

וע"פ הכלל שבזמן כזה (ש"לא באתם עד עתה אל המנוחה גו'") אין מקפידין כ"כ, וגם זר יכול ללבוש בגדי כהונה – אתי שפיר שהרמב"ם לא הביא ראי' מדוד, כיון שמדוד אין זו ראי' כ"כ, כי בזמנו הי' אפשר גם לזר ללבוש בגדי כהונה, כנ"ל.

יג. מענין זה – ישנה הוראה גם לזמננו:

אפילו בזמן החורבן, משנגנזו54 כל הענינים כו', ובאופן שאי-אפשר למוצאם – אין פירושו של דבר שעתה לא שייכים כל ענינים אלו, ואדרבה, כפי שמצינו שדוקא בזמן דוד הי' אפשרי הענין דלבישת אפוד בד בנקל יותר (שלכן לא הביא הרמב"ם ראי' מדוד, כנ"ל).

וכשם שהוא בנוגע לכללות הענינים – כן הוא בענין הנבואה בפרט, שמצינו55 שענין זה ישנו גם בזמן הזה, אלא שאין הדור ראוי לכך, ובפרט עתה, כשהולכים ומתקרבים יותר להגאולה.

יד. איתא56 בגמרא57: "דבי רבי שילא אמרי שילה שמו . . דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו . . דבי רבי חנינה אמרי חנינה שמו . . ויש אומרים מנחם בן חזקי' שמו". ומבואר בזה58, שלכן נקרא בשם "משיח" – ר"ת מנחם שילה ינון חנינה, ככל הדעות בגמרא.

ותוכן הענין – ש"כל אחד הי' דורש אחר שמו"59, כיון שכל אחד שואף להכניס את ענינו ושמו במשיח ("יעדער איינער זוכט אַריינשטעלן זיין ענין און נאָמען אין משיח'ן")60.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:) שיהי' זה מנחם, שילה, ינון, חנינה – ובלבד שכבר יבוא!

***

טו. בנוגע להענין דלקמן61 – חיכיתי שמישהו יעוררני על זה, אבל משראיתי שאין על מה לחכות... – מוכרח אני לעורר על זה בעצמי:


54) ראה יומא נב, ב. וש"נ. רמב"ם הל' ביהב"ח רפ"ד.

55) ראה לקו"ש חל"א ע' 157 הערה 16. וש"נ.

56) חסר קצת בהמשך הענין (המו"ל).

57) סנהדרין צח, ב.

58) ראה לקוטי לוי"צ לקוטים על מחז"ל ע' קו. וראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"ה ע' 157.

59) פרש"י שם.

60) חסר סיום הענין (המו"ל).

61) סעיף זה – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפס בהוספות ללקו"ש ח"כ ע' 606 ואילך. במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ, וכמה פרטים מהנחה בלתי מוגה.