64

בארץ-ישראל ישנו ארגון "צעירי אגודת חב"ד". – אינני יודע מדוע נוסד ארגון זה בא"י תחילה, וכאן עדיין איננו; אבל עכ"פ, יש לעשות זאת עתה.

אין כוונתי שיתוסף סתם שם של ארגון עם "נייר מכתבים" כו' ("נאָך אַ נאָמען, נאָך אַ בלאַנק, אַ סטיישאָנערי")... אלא שיהיו פעולות, דהיינו שיתחילו לפעול בהענינים ש"צעירי אגודת חב"ד" צריכים לפעול בהם.

בארץ-ישראל ישנו כבר ארגון זה, ויש בו, כבכל ענין שבעולם הזה, מעלות וחסרונות. ובמילא, אפשר לקחת מהם דוגמא – ללמוד מהמעלות כדי לעשות כמעשיהם, וללמוד מהחסרונות כיצד למנוע אותם62.

ובכל אופן – יש להתחיל לפעול, שהרי אם לא יעשו דבר – בודאי לא תהי' מזה שום תוצאה... ומה שחוששים שיהי' חסרון – הרי "אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן"63, כיון שמכשלונות אלה לומדים שלא להכשל שוב64.

ועכ"פ – יש להתחיל לעסוק בזה. יש להתאסף עוד הלילה, או עכ"פ מחר, ולגשת לפעולות ממשיות.

אמרו רז"ל65 "כל התחלות קשות". יעזור השי"ת שייצאו ידי חובת ה"התחלות קשות" בהדברים שאמרתי עתה, ומכאן ואילך יתנהל הענין מיד בהצלחה66.

***

טז. בנוגע להחקירה אודות כתיבת שם החודש "אייר"67 – ידוע68 הסימן ש"אייר" ר"ת אברהם יצחק יעקב רחל, שעי"ז זוכרים שתיבת "אייר" נכתבת בשני יודי"ן.

ותוכן הענין בעבודה:


62) שהרי מצד בחירה חפשית, יתכן גם שיהי' להיפך – שילמדו מהם רק את החסרונות!... (מהנחה בלתי מוגה).

63) גיטין מג, א. וש"נ.

64) ובכלל – מסתמא ינהגו כמו בכל הארגונים, שבנוגע לענינים של מעלות יראו לפרסם ולהרעיש בחצוצרות, ואילו ענין של חסרון – יעלימו... (מהנחה בלתי מוגה).

65) מכילתא ופרש"י יתרו יט, ה.

66) ראה מכתב תפארת שבתפארת שנה זו (אגרות-קודש חי"א ע' מט ואילך) – "להמשתתפים באסיפת היסוד של צעירי אגודת חב"ד, אשר בניו יארק".

67) ראה גם שיחת ש"פ קדושים מבה"ח אייר דאשתקד סט"ז (תורת מנחם – התוועדויות חי"א ס"ע 251).

68) ראה רמ"א אה"ע סקכ"ו ס"ו ובב"ש שם סק"כ.