בס"ד. שיחת* מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט ה'תשח"י**.

30

בלתי מוגה

א. התוועדות זו היא המשך ליום ההילולא.

השם "יום הילולא" עצמו מורה שלא זו בלבד ש"יאָרצייט" של צדיק אינו ענין של סילוק, או אפילו מיעוט בלבד,

– שהרי איתא בזהר1 והובא באגה"ק2: "צדיקא דאתפטר אשתכח בכלהו עלמין (גם בזה העולם המעשה) יתיר מבחיוהי", ומה שנקרא בשם "הסתלקות", הרי ידוע שהכוונה בזה היא להמשכת האור כמו שהוא בבחי' סילוק ורוממות3

אלא יתירה מזה, שבו נמשכת השפעה והמשכה חדשה, שלכן נקרא בשם "הילולא", שפירושו נישואין, שעי"ז נמשך ומתגלה בהבריאה כח האין-סוף בבנין עדי עד4, דהיינו ענין ההולדה דור אחרי דור בלי גבול.

[ואף שאי אפשר שיהיו דורות בלי גבול בפועל, וכמבואר בארוכה בספר החקירה להצמח-צדק5 שמריבוי גבולים לא יכול להיות בשום אופן בלי גבול – הרי זה רק בפועל, אבל בכח הרי זה כח בלתי מוגבל, שהרי יש בכח שיהי' ענין ההולדה דור אחר דור, בלי גבול].

ומובן גודל החידוש שבדבר – שהרי כל הענינים שבעולם הם בהגבלה, ועד שאפילו הכח האלקי המלובש בנבראים בפנימיותם הוא ג"כ מוגבל, דכיון שמתלבש בגופים בעלי גבול, הרי אי אפשר שבגוף מוגבל יהי' כח וחיות בלתי מוגבל, ובהכרח לומר שהכח האלקי המלובש בפנימיות הוא מוגבל, ואילו עצם האור האלקי, אור הבלי גבול, נשאר בהעלם; משא"כ בענין הלידה נמשך בגילוי אור הבלי גבול.


*) תוכן מכמה שיחות הוגהו ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א בלה"ק ונדפסו בבטאון חב"ד חוברת יט ע' 4 ואילך (נוסף על השיחות שהוגהו באידית ונדפסו בלקו"ש, כדלקמן). במהדורא זו שולבו גם כמה ענינים מהגהת השיחות שבבטאון חב"ד הנ"ל, וכן כמה פרטים מהנחה בלתי מוגה (ע"פ סרט-הקלטה).

**) ההתוועדות נערכה באולם הגדול אשר ב-585 אָלבאַני עוו. בסמיכות לראָטלאַנד ראוד.

1) ח"ג עא, ב.

2) סז"ך וביאורו.

3) ראה ד"ה באתי לגני דיו"ד שבט תשי"א פ"ז (תו"מ ח"ב ע' 200 ואילך). וש"נ.

4) ראה לקו"ת שה"ש לט, ד ואילך. ובכ"מ.

5) לה, ב. וראה גם סהמ"צ להצ"צ מצות האמנת אלקות פי"א (דרמ"צ נז, א).

2017 © כל הזכויות שמורות