394

בס"ד. ר"ד אור ליום ב' ח' אדר, ה'תש"כ.

– לקבוצת סטודנטים מארגון "הלל" בניו-יארק, בחדרו הק'* –

דברי פתיחה

א. הזמן שבו מתקיימת פגישה זו הוא בעל משמעות מיוחדת, כיון שבשנה זו ימלאו מאתיים שנה להסתלקותו של מייסד תורת החסידות הכללית – הבעש"ט.

"הסתלקות" – פירושה (לא קץ וסיום החיים ח"ו, אלא) העתקה ומעבר מדרגא לדרגא. ומובן, שכיון שגם בהיותו במדריגתו הקודמת מילא את כל תפקידיו, הרי המדריגה שאלי' מוליכים אותו ואלי' הוא עובר, היא, מדריגה נעלית יותר מהמדריגה שהי' בה קודם לכן.

ומכאן הוראה מיוחדת בהנוגע אלינו (כל אלו היודעים זאת, או שיש ביכלתם לדעת זאת ע"י שיעמיקו להתבונן יותר) – שעתה ישנה הזדמנות מיוחדת להתעלות למדריגה נעלית יותר ביתר קלות, ע"י לימוד תורתו של הבעש"ט והליכה באורחותיו.

ב. אחד הענינים הראשונים שהבעש"ט עסק בהם בעצמו הוא1 – ההתמסרות ללימוד ילדים קטנים (לא רק נערים בוגרים, אלא גם ילדים בני שש-שבע), ודוקא ללמדם דברים פשוטים, כמו אמירת ברכות וכיו"ב, וכן לבאר להם שהקב"ה אינו מציאות מופשטת הנמצא אי-שם ב"רקיע השביעי", אלא הוא מציאות אמיתית וממשית, והוא נמצא קרוב לכאו"א מהם, ומשגיח על כאו"א מהם – לא רק ביום ראשון, שני או שלישי בשבוע (או ביום אחר בשבוע, עד ליום השבת), אלא בכל משך ימי חייהם, וכיון שכן – בידו של כאו"א להתקרב אליו ע"י מילוי רצונו, ועי"ז מובטח הוא שיזכה לחיים של שמחה ואושר, הן בגשמיות והן ברוחניות.

התגלותו של הבעש"ט היתה2 לאחרי תקופת גזירות חמעלניצקי


*) תוכן הדברים הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א באנגלית, וכן רשם כמה הגהות על רשימת ההנחה באידית. להלן באה השיחה ע"פ רשימת ההנחה באידית, בתוספת תיקונים ע"פ השיחה המוגהת באנגלית.

1) ראה כתר שם טוב (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סרפ"ו ואילך. וש"נ.

2) ראה גם שם סתי"ח. וש"נ.