77

לו דרגת הקדושה דעולם הבא39, ע"ד מארז"ל בנוגע לאבות40 ש"הטעימן הקב"ה בעוה"ז מעין העולם הבא", ועד"ז מצינו בכמה אמוראים שהיו נפטרים מהם בברכת "עולמך תראה בחייך"41, ומזה מובן שמעין זה שייך גם בכאו"א מישראל.

***

ז. מאמר ד"ה וספרתם לכם גו'.

***

ח. ידוע מנהג ישראל (ש"תורה היא"42) שבל"ג בעומר יוצאים ילדי ישראל תלמידי החדרים אל השדה ומשחקים בקשת.

ובביאור טעם המנהג – יש להקדים:

איתא בספרים43 שכיון ש"כל ימיו של רשב"י לא נראתה הקשת בענן", לפי ש"הי' זכותו מגין על הדור ולא הי' צריך להראות הקשת בענן"44, לכן, ביום הסתלקותו של רשב"י, ל"ג בעומר, משחקים בקשת, כדי להראות שמאז הסתלקותו של רשב"י יש צורך בקשת.

אבל, לפי טעם זה נמצא שהמשחק בקשת בל"ג בעומר הוא סימן למוטב (כיון שהצורך בקשת מורה על מעמד ומצב בלתי-רצוי).

ויש לבאר הסימן דקשת למעליותא45 – ע"פ מ"ש בזהר46 (ובתקו"ז47) "לא תצפי לרגלי דמשיחא עד דיתחזי האי קשת . . בגווני נהירין . . וכדין צפי לי' למשיח", היינו, שראיית הקשת בגוונין נהירין היא סימן שהגיע הזמן דביאת המשיח, רגלי משיחא ("ס'איז שוין דאָ אפילו די 'רגלים' פון משיח'ן").

וכיון של"ג בעומר הוא יום ההילולא דרשב"י, שעל ידו היתה


39) להעיר ממ"ש הרמב"ם (הל' תשובה ספ"ח) בפירוש עולם הבא – "זה שקראו אותו חכמים העולם הבא לא מפני שאינו מצוי עתה . . אין הדבר כן, אלא הרי הוא מצוי ועומד . . ולא קראוהו עולם הבא אלא מפני שאותן החיים באין לו לאדם אחר חיי העולם הזה". – אלא, שגם לפירוש הרמב"ם ה"ז רק לאחרי ק"כ שנה, אבל ע"פ חסידות יש לפרש שגם בהיותו בעוה"ז נמשכים לאדם הענינים דעוה"ב, כבפנים.

40) ב"ב טז, סע"ב ואילך.

41) ברכות יז, סע"א. וראה גם תניא פי"ד (כ, א).

42) ראה תוד"ה נפסל – מנחות כ, ב. שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס קפ. סתל"ב סי"א. סתצ"ד סט"ז.

43) בני ישכר מאמרי חודש אייר מאמר ג' (ענין ל"ג בעומר) אות ד'.

44) ירושלמי ברכות פ"ט ה"ב ובפ"מ שם.

45) ראה גם בני ישכר שם.

46) ח"א עב, ב.

47) תי"ח (לו, רע"ב).