רט

היא ידא אריכתא הרי זה מגיע בדרך מנוחה גם לניצוצות הרחוקים, אך עדיין הוא בקו הימין. אך ע"י המס"נ דחנוכה הגיעו גם לבירור קו השמאל68, הניצוצות הכי רחוקים כנ"ל. וזהו גם מה שזמן הדלקת נ"ח הוא משתשקע החמה, דהנה69 אמרו רז"ל במדרש70 על הכתוב71 מי זאת הנשקפה כמו שחר גו' ברה כחמה גו', ברה כחמה במלכות יון, דמלכות יון נמשלה לחמה [וכמובא במדרש שם דסנדריאס אם אוליאוס חמה שמה כו'], שהכל בורחים מתוקף החמה, ומתתיהו ובניו עמדו באמונתו של הקב"ה וברחו מפניהם האוכלוסין של יון ונהרגו, היינו שע"י המס"נ דחנוכה פעלו ביטול ענין החמה דלעו"ז. וזהו ענין מצותה משתשקע החמה, שעל ידה פועלים ביטול החמה דלעו"ז. ובעבודת האדם ענין החמה מורה על חמימות התאוה, וענין משתשקע החמה הוא ביטול חמימות התאוה. וממשיך בגמרא בענין זמן הדלקת נ"ח, עד שתכלה רגל מן השוק, עד דכליא ריגלא דתרמודאי. דענין הרגל מורה ג"כ על תוקף הלעו"ז, כמ"ש72 משלחי רגל השור והחמור, דקאי על הנפש הבהמית73. ותרמוד אותיות מורדת74, היינו שאין זה רק שלא נרגש בו אלקות אלא שהוא מורד באלקות, ובכל זה מגיע נר חנוכה ופועל בירור הניצוצות. וזהו כללות הענין דנ"ח משמאל, שמגיע גם בקו השמאל.

ובכל זה יובן גם מ"ש וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען75, דביקש יעקב לישב בשלוה כו' אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים כו'. דהנה יעקב חשב שכבר הגיע זמן הבירורים בדרך מנוחה76. דאחר שעבד אצל לבן י"ד שנה וכו', ובירר את הניצוצות של לבן, כמ"ש77 הבנות בנותי והבנים בני והצאן צאני, ולכן חשב שעתה יכול להיות כבר הבירור בדרך מנוחה, היינו שלא יצטרך לירד למצרים, ובהיותו יושב בשלוה בארץ כנען יגיעו אליו הניצוצות ע"ד שיהי' לעתיד לבוא. אך


68) ראה סה"מ עטר"ת ע' קמח. תרח"ץ שם. ובכ"מ.

69) בהבא לקמן - ראה ד"ה מצותה משתשקע החמה תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד ע' צח ואילך). ד"ה בכ"ה בכסלו תר"ס (סה"מ תר"ס ע' עג ואילך). ד"ה ואתה ברחמיך הרבים תרפ"ו (סה"מ תרפ"ו ס"ע קסד ואילך).

70) שמו"ר פט"ו, ו.

71) שה"ש ו, יא.

72) ישעי' לב, כ.

73) ע"פ ע"ז ה, ב ורש"י שם. הובא בסה"מ תרנ"ד שם (ע' קג). תר"ס שם (ע' עו). תרפ"ו שם (ע' קעז).

74) עמק המלך שער קרית ארבע ר"פ קיא. קהלת יעקב ערך תרמוד.

75) ראה גם סד"ה וישב יעקב תרע"ה (המשך תער"ב ח"ב ס"ע תשפג ואילך).

76) ראה תו"א ר"פ וישלח (כד, סע"ב ואילך). תו"ח שם (מב, סע"ב ואילך). וראה גם ד"ה פדה בשלום (לעיל ע' 175). לקו"ש חכ"ה ע' 368.

77) ויצא לא, מג.