ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעז

בגמרא הצדיקים דומין לאילן הנטוע <במקום טהרה>. פי' שכמו שזורעים דבר בארץ אז ממשיך כל הכוחות שיש בארץ לתוך הזרע ומוציא הפירות, כך הצדיק בעולם הזה ממשיך הניצוצות שמשורש נשמתו בכל דבר שבעולם, ומעלה אותן הניצוצות לבורא ית'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י מא (מד)

הצדיקים דומין כו' – קידושין מ, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' נג וקצד. צוה"ר סי' קט ובהערות שם. מדל"י סי' יא.