ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפא-ב

כשאדם רוצה להבין איזה דבר ומרבה עצה להבין הדבר, אז הוא מעלה אותו לעולם המחשבה וממשיך לעצמו מהחכמה עליונה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י מג (מו)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קב-ב.