ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסג

<מבעש"ט> איזהו חכם הלומד מכל אדם, אפי' מאדם רע שרואה דבר עבירה בו ולומד ממנו, שמצד אחדות יש בו שמץ מנהו ג"כ וצריך לתקן עצמו משמץ זה שבו, ואז גורם טהרה לזולתו <כו', וז"ש> [וכנ"ל] זאת תורת המוציא רע מרעתו ביום טהרתו של עצמו [וק"ל]. וכמדומה ששמעתי סגנון זה ממורי [זלה"ה].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ וארא כו, סע"ד (קו, ב)

איזהו חכם כו' – אבות פ"ד מ"א. זאת [תהי'] תורת המצורע – מצורע יד, ב. המוציא רע – ראה ערכין טו, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' פט, קטז ושב-א. ולקמן בהוספות סי' קעו ובהערות שם.

שמצד אחדות יש בו כו' – ראה בהערות לסי' נד.