ספריית חב"ד ליובאוויטש

ק

מגילה יז, א: הקורא את המגילה למפרע לא יצא.

ס'איז ידוע דער פירוש פון בעל-שם-טוב229 אויף "הקורא את המגילה למפרע לא יצא": ווען איינער לייענט די מגילה און ער מיינט אַז דער סיפּור וואָס ווערט דאָרט דערציילט האט פּאַסירט (נאָר) אַמאָל, "למפרע", און ניט איצטער איז דער נס, איז – "לא יצא"230. דער תכלית פון קריאת המגילה איז אָפּצולערנען זיך פון איר ווי אַ איד דאַרף זיך פירן איצטער231.


-----  הערות  -----

229) ספר דברי שלום פ' בא (לג, ג).

230) וי"ל הפירוש לחידודי: "לא יצא" מגזירת המן שבדורו, נגד "דתיהם שונות מכל עם", נגד יהודים – מודים בהשם וכל התורה כולה – מגילה יג, רע"א. קידושין מ, א. כי בכל דור ודור עומדים עלינו כו' (הגש"פ פיסקא "והיא שעמדה"). – ספר השיחות תשמ"ז ע' 351 הערה 36.

231) לקוטי שיחות ח"ו ע' 189. ע' 385. ח"ז ע' 332. וראה שיחת פּורים תשל"ו, שנתבאר פּירוש הבעש"ט ע"פּ פּירוש הפּשוט במחז"ל זה.