ספריית חב"ד ליובאוויטש

קא

חגיגה טו, א: יצתה בת קול ואמרה שובו בנים.

וכנודע ממאמר הבעש"ט נ"ע בענין הבת-קול שמכרזת שובו בנים, דקשה מי הוא השומע כו'. וא"כ מהו הפעולה מהכרוז, אלא היינו דמזליה חזי הכרוז ומזה נמשך ג"כ הרגשה בנשמה שבגוף שנמשך לה מלמעלה מבחי' מזליה232.


-----  הערות  -----

232) לקו"ת תצא לו, ד. וראה לקו"ת שלח מו, ב: וכמאמר הבעש"ט ז"ל על הבת קול שמכרזת שהם הרהורי תשובה והם באים מלמעלה שאין אדם עושה מאומה מצד עצמו והיינו כמו תחלת הבריאה כי חפץ חסד הוא ועל המשכה זו ארז"ל קדושתי למעלה מקדושתכם. אוה"ת במדבר ח"ה ס"ע א'תריג ואילך. ועד"ז הוא בלקו"ת שה"ש כד, א. וראה גם כתר שם טוב סימן קמו. רנה. שס.

בהמשך מים רבים תרל"ו פרק קפא הובאה תורת הבעש"ט על הב"ק דאבות (פ"ו). וראה גם לקו"ת במדבר ו, ג. המשך תרס"ו ע' קכא. ספר המאמרים תרפ"ח ע' קכ. תרצ"ב ע' קטז ואילך. תש"ב ע' 139. לקוטי שיחות ח"ט ע' 25.

וראה אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ח"ה ע' קלד: ובמה שהעיר כת"ר במש"כ בדא"ח בכ"מ ומהם בלקו"ת . . בשם הבעש"ט . . הפי' בענין הבת קול שמכרזת דשומע המזל . . וצ"ע שהלא הוא בשל"ה (רמ"ג, ב') בשם ס' חרדים.

אבל כ"כ בעצמו שוברו בצדו, כי הבעש"ט מבאר יותר משא"כ בהנ"ל, ובהדרושים בלקו"ת נוגע הוספת הבעש"ט בעיקר, או עכ"פ בטפל.