ספריית חב"ד ליובאוויטש

קב

וידוע הקושיא למה לא נשמע קול הכרוזים הללו לשום אדם, אך הענין הוא כמאמר הבעש"ט ז"ל דהרהורי תשובה שנופלים לאדם פתאום בלתי שהכין א"ע לזה הוא בא ונמשך עליו מבחי' הרוח העליון שעורר אותו לזה233.


-----  הערות  -----

233) מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ה ח"ב ע' תתלג.