ספריית חב"ד ליובאוויטש

קג

יבמות עט, א: שלשה סימנים יש באומה זו כו'.

הבעש"ט פי' מארז"ל שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. רחמנים – שמרחמים על הנשמה שירדה מרום מעלתה בעמדה לפני ה' בגן ה' וירדה בסתר המדרי' להתלבש בגוף אשר מעפר יסודו וסופו לעפר. ביישנים – שהם מתביישים מנר אלקים אשר על ראשם ומטיבים מעשיהם בקיום המצות. גומלי חסדים – דנשמת אדם העליון אשר על דמות הכסא תלמדם להעלות את גופם וכל צרכיו, נוסף על חלקם בעולם, כפי גזירת ההשגחה העליונה במקום וזמן, לזככם ולהאירם באור תורה ועבודה234.


-----  הערות  -----

234) ספר השיחות תש"ג ע' 161 (הועתק ב"היום יום" חלק שני ע' כ).