ספריית חב"ד ליובאוויטש

קז

בבא מציעא ל, ב: לא חרבה ירושלים אלא על . . שהעמידו דיניהם על דין תורה.

לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה. ירושלים הוא יראת שמים וההנהגה רק ע"פ דין תורה מחרבת היראת שמים. ולפנים משורת הדין מחזקת היראת שמים239.


-----  הערות  -----

239) ספר הזכרונות ח"א ע' 345.