ספריית חב"ד ליובאוויטש

קח

סנהדרין מד, א: אע"פ שחטא ישראל הוא.

אַ איד האט זיך קיינמאָל ניט גע'שמד'ט און אַ גוי האָט זיך קיינמאָל ניט מגייר געווען, דער וואָס האָט זיך גע'שמד'ט איז לכתחילה געווען אַ גוי ער האָט ניט געהאַט קיין יחידה, דער וואָס האָט זיך מגייר געווען איז לכתחילה געווען אַ איד240, ער האָט געהאַט די יחידה שבנפש, השי"ת בעדאַרף נאָר מסבב זיין עס זאָל אַראָפּגענומען ווערן די העלמות וואָס פאַרדעקן אויף דער נקודה און די התגלות פון דער נקודת היהדות מאַכט פון אַ רשע גמור אַ צדיק241.


-----  הערות  -----

240) ראה תשובות מהר"ם מרוטונבורג (הובא בס' תשובות בעלי התוס' מכת"י (נ.י. תשי"ד סימן יט – ע' רפו): "מלאך הממונה על ההריון . . ולפעמים משים נשמה שראוי' להיות גוי במעי יהודי' ואותו נעשה משומד, ולפעמים משים נשמה שראוי' להיות יהודי במעי גוי' ואותו נעשה גר". ולהעיר מהדיוק בלשון חז"ל (שבת קלה, א. פסחים צב, א. יבמות מז, א. ובכ"מ) "גר שנתגייר" (ולא גוי שנתגייר) – מדבר קדמות להחיד"א מערכת ג אות ג. הובא בלקוטי שיחות חי"ח ע' 130. ועוד.

241) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ח ע' רח. וראה גם רד"ה ויהי בשלח תשכ"א (ספר המאמרים תשכ"א ס"ע 256 ואילך).