ספריית חב"ד ליובאוויטש

קיד

אבות פ"ד מ"א: איזהו חכם הלומד מכל אדם שנאמר251 מכל מלמדי השכלתי.

וקשה האם כל אדם מלמד הוא. ומצינו שמלמד צריך שיהיו לו סגולות ומעלות שונות. ואיך אמר הלומד מכל אדם, וכי כל אדם יש לו אותן הסגולות ללמד. ומה ראי' מהכתוב מכל מלמדי השכלתי. דלכאורה זהו רק כאשר האדם משכיל במה שהמלמד מלמדו. וכמו מבין דבר מתוך דבר. ואיך הלומד מכל אדם הוא חכם. אך הענין הוא דכתיב252 נר הוי' נשמת אדם. ובנר יש ב' דברים אור הנר וצלו. אור הנר הוא מהנר עצמו, וצל האור בא ע"י כלי הנר. כן הוא בנשמה שיש בה אור וצל. האור בא מן הנשמה, והצל שעל אור הנשמה בא מן הגוף שהוא הכלי. כשעומדים בתוך ד' אמות של צדיק נופלות מחשבות טובות. והן גילוי אור נר הנשמה. וכשעומדים בתוך ד' אמות של רשע נופלות מחשבות רעות. מהצדיק לומדים ועשה טוב, ובזה נעשים ממזכי הרבים. ומהרשע לומדים סור מרע. ובזה נעשים כלי להרהור תשובה. וזהו הלומד מכל אדם, דמכל אדם בין צדיק ובין רשע ח"ו אפשר וצריכים ללמוד. והראי' מכל מלמדי השכלתי, דכל מה שברא הקב"ה בעולם הוא בשביל ללמד האדם וכתיב253 מלפנו מבהמות ארץ א"ר יוחנן אלמלא ניתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה254. וההשגחה העליונה מזמנת להאדם ממה ללמוד255. וזהו החכם הלומד מכל אדם בסור מרע ועשה טוב256.


-----  הערות  -----

251) תהלים קיט, צט.

252) משלי כ, כז.

253) איוב לה, יא.

254) עירובין ק, ב.

255) ראה גם לקמן סימן רכג ואילך.

256) ספר הזכרונות ח"א ע' 344.