ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכ

ערכין טו, ב: לשון תליתאי קטיל תליתאי.

דער בעש"ט פלעגט אָפּטייטשן די ווערטער אין אידיש, אַז מ'האָט געלערנט ערכין און געקומען צום מארז"ל (טו, ב) לשון תליתאי קטיל תליתאי, האָט דער בעש"ט דאָס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אַלע דריי: דעם אויסטראַכטער266 דעם דערציילער און דעם צוהערער, נאָר דאָס איז אין לבושים רוחנים, וואָס דאָס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות267.


-----  הערות  -----

266) אפשר שזהו ע"פ פירוש רבינו גרשום בגמ' [ערכין] שם. – לקוטי שיחות ח"ה ע' 44 הערה 47. חט"ו ע' 32 הערה 28.

267) "היום יום" יג חשון – מאגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ו ע' קיב. ושם: דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים אַ שיעור גמרא. דער אופן פון דעם לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'האָט געלערנט דעם רמב"ם אלפס רא"ש און אַנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען צו דער גמרא וואָס מ'האָט געלערנט.