ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכג

תקוני זוהר תיקון ה' (יט, ב): מים תתאין אינון בוכין ואמרין אנן בעיין למהוי קדם מלכא.

אומר הבעל שם טוב . . . איתא בזוהר הקדוש מים תחתונים בוכין אנן בעינן למהוי קדם מלכא קדישא. כל המעינות הנה מן היום אשר הקב"ה הבדיל בין מים למים, הנה המים התחתונים בוכין אנן בעינן למהוי קדם מלכא קדישא, שיעשו בהם ועל ידם דבר שבקדושה, כמו רחיצת ידים קודם התפלה, טבילת מצוה, טבילת טהרה לתפלה ולתורה, נטילת ידים עם ברכה בהזכרת שם שמים, מים לשתי' ומברכין עליהם לפניהם ולאחריהם. מאז ברא הקב"ה את המים, והבדיל בין מים למים, הנה מים תחתונים בוכין אנן בעינן למהוי קדם מלכא קדישא להיות תשמישי מצוה ותשמישי קדושה וטהרה, ובכייתם הלזו של המעינות יכולה להמשך מאות ואלפים בשנים עד אשר אחד היהודים עובר עליהם ורוחץ ידיו ומברך על נטילת ידים, או שותה לצמאו ומברך תחלה וסוף270.


-----  הערות  -----

270) לקוטי דיבורים ח"ד תקצו, א ואילך. ועיי"ש בארוכה תקפד, א ואילך – הסיפור הקשור בזה.