ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכה

בראשית רבה פ"ב, ב: אמר הקב"ה עד מתי יהא העולם מתנהג באפילה תבא האורה . . זה אברהם. שמו"ר פט"ו, כו: אברהם התחיל להאיר.

באחת משיחותיו אומר מורנו הבעש"ט:

עד אברהם הי' העולם מתנהג באפילה, שלא היו צדיקי הדור לא מלמדים את בני דורם ארחות הוי' ולא מבקשים עליהם רחמים מכיון שבא אברהם התחיל להאיר273. ללמוד את בני דורו את דרכי העבודה בעבודת הבורא ית', ומוסר נפשו לעורר רחמי שמים על בני דורו, עד כי גם בעד הרעים והחטאים אנשי סדום ועמורה הוא מתפלל ומבקש רחמים עליהם.

בכל זה הנה בדורו של אברהם אבינו נקרא ההמון, וגם ישמעאל, עם הדומה לחמור274. אבל בזרע ישראל נקרא ההמון בתואר עם הארץ, עם הדומה לארץ. ומה הארץ הכל דורסים עלי', ובה הטביע הקב"ה את כח הצומח להצמיח יבול להחיות את כל החי על פני האדמה. ובה נמצאו אוצרות זהב וכסף וכל יקר במחמדי תבל. כך ישראל אשר כפלח הרמון רקתך275, דגם הריקנין מיראת אלקים מלאים מצות כרמון276. ומה גם המקיימים את המצוות בתום לב בפּשטות דאמונה פּשוטה, שהם עמי הארץ, עם הדומה לארץ כאמור כי277 תהיו אתם ארץ חפץ278.


-----  הערות  -----

273) וראה לקמן סימן שנו.

274) יבמות סב, א.

275) שה"ש ד, ג. ו, ז.

276) עירובין יט, א. וש"נ.

277) מלאכי ג, יב.

278) ספר הזכרונות ח"א ע' 342. וראה לעיל סימן כט. נז.