ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכח

תפלת העמידה: ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך.

בתפלת שמונה עשרה אנו מתפללים ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, הפירוש: תמיד עבודת ישראל עמך עושה רצון להחליש את הגזרה ולבטלה, ועבודת ישראל שהיא עומדת תמיד לפני השי"ת לעשות רצון טוב הם אותיות שבתורה, שהם בשני אופנים: אמירת אותיות שבתורה וספר תהלים וכתיבת ספר תורה שבה ישתתפו הכל284.


-----  הערות  -----

284) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ו ע' רפב. ושם לפנ"ז: בשנת תקי"ב הי' – ל"ע – קטרוג גדול על מעזיבוז, והרבה אנשים נשים וטף חלו במחלות שונות וכמה מהם היו גוססים ר"ל ותהי צעקה גדולה בעיר כי אין בית אשר אין שם חולה אחד או שנים.

ויבאו אל מורנו הבעש"ט ויבכו במר נפשם על החולים, ויתחננו לו להרבות בתפלה עבורם.

ויען מורנו הבעש"ט נ"ע שהוא אינו יכול להושיע אותם בזה. ורק הם בעצמם יכולים להציל את החולים, להחליש או גם לבטל את רוע הגזירה, כי [ההמשך בפנים. ולאח"ז ממשיך:]

כרגע החליטו פה אחד לכתוב ספר תורה, וכולם התחייבו להשתתף בכתיבתה, מורנו הבעש"ט אמר לסופרו הצדיק ר' צבי נ"ע אשר הוא יכתוב שתי יריעות ותיכף התחילו החולים להרפא, ויקראו את הספר תורה בשם "די מופת ספר תורה".