ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכט

ברכת המזון: לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בסידורו של הבעש"ט כתוב הגדושה (בגימ"ל)285.


-----  הערות  -----

285) הובא בלקוטי שיחות חי"ד ע' 476. ובכ"מ. וראה לקוטי שיחות חכ"ג ע' 287: "הגדושה" – מיט אַ גימ"ל, אַז דאָס גיסט זיך אַריבער, וואָס דאָס איז אויך אַ סימן ברכה. ובלקוטי שיחות חכ"ט ע' 319: הגדושה (מיט אַ גימל), וואָס איז נאָך מער ווי "מלא", עס קומט אַראָפּ אין אַן אופן פון גדוש.

וראה שיחת ש"פ במדבר מבה"ח וער"ח סיון תשי"ב (תורת מנחם – התוועדויות ח"ה ע' 209): כ"ק מו"ח אדמו"ר הי' מבטא לפעמים תיבת "הקדושה" באופן שהי' נשמע בקו"ף ובגימ"ל: הקדושה והגדושה.