ספריית חב"ד ליובאוויטש

יג

ויצא כח, יג: הארץ אשר אתה שוכב עלי' לך אתננה (מלמד שקפלה הקב"ה לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו, שתהא נוחה ליכבש לבניו (חולין צא, ב)).

תורת הבעש"ט48 בהמעלה (בנוגע ליעקב עצמו) דקיפל הקב"ה לכל א"י והניחה תחת יעקב – דלא הי' צריך לנסוע ממקום למקום לברר הניצוצין דשם49.


-----  הערות  -----

48) כתונת פסים – לבעל התולדות – פ' בהעלתך. כתר שם טוב סימן טו.

49) לקוטי שיחות שם ע' 488. ושם: ודוקא יעקב – תורה.