ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלא

אהבה ויראה

וקרוב להאמין מה שנשמע בשם הבעש"ט ז"ל שנודע אליו למעלה שמשך זמן רב כמה שנים לא נתקבל למעלה כל המצות שעשו בנ"י למטה ונשאר הכל בעולם הפירוד כו' עד שמאיזה סיבה מהתאמצות צדיקים גמורים ויחידי סגולה שפעלו בעת רצון למעלה שיקובלו כו', ואין זה פלא כ"כ כמו עוסק בתו' בלא דו"ר כלל דלא פרחא לעילא כלל כו' כמ"ש בזוהר287.


-----  הערות  -----

287) מאמרי אדמו"ר האמצעי דרושי חתונה ח"ב ע' תמח. וראה לקמן סימן קסה.