ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלח

בבואו [אדמו"ר הזקן] למעזריטש הנה בימים הראשונים שמע כמה ספורים מכ"ק מורנו הבעש"ט נ"ע בענין אהבת ישראל, ואמר כי בדרך כלל הנה כל בית ישראל נחלקו לשתי פלוגות, א) אנשים פשוטים שאינם יכולים ללמוד, ויש בזה כמה חלוקי דרגות, אבל בד"כ הם בסוג אחד, ב) לומדים. ואם כי גם בהם יש כמה וכמה חלוקי דרגות, אבל בד"כ הם ג"כ בסוג אחד.

די מצוה פון אהבת ישראל – זאָגט כ"ק מורנו הבעש"ט נ"ע – איז אויף ביידע גלייך. די אנשים פּשוטים באַדאַרף מען ליב האָבן, ווייל זיי זיינען דאָך נעבעך אנשים פּשוטים און מאמינים בה' ובתורתו מיט אַזעלכע ריינע פיינע תמימות'דיגע הערצער, און די לומדים באַדאַרף מען ליב האָבן ווייל זיי זיינען דאָך גדולים אין ידיעת התורה, און די הייליגע גמרא זאָגט דאָך299 כל הגדול יצרו גדול, האָבן זיי – די לומדים – נעבעך אַזעלכע גרויסע פייערדיגע יצר הרע'ס, און דאָך זיינען זיי ב"ה ערליכע אידן, באַדאַרף מען זיי ליב האָבן300.


-----  הערות  -----

299) סוכה נב, א.

300) לקוטי דיבורים ח"ב רו, ב. ספר השיחות תרצ"ו ע' 20 ואילך.