ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלט

מען זאָל ליעב האָבן און מייקר זיין דעם גאָר פּשוטן אידן אַזוי ווי דעם גרעסטן גאון, ווייל ער איז אַ איד301, ואב אחד לכולנו כאמור, בנים אתם לה' אלקיכם{291}, ונאמר302 אהבתי אתכם אמר ה'303.


-----  הערות  -----

301) ראה לעיל סימן קלה. לקמן סימן קמ. שנט. שס-שסא.

302) מלאכי א, ב.

303) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ט ע' שכט.