ספריית חב"ד ליובאוויטש

יד

ויצא ל, מב: והיו העטופים ללבן והקשורים ליעקב.

וביאור הדבר ידוע ע"פ מ"ש במ"א בשם הבעש"ט ז"ל ביאור ענין והיו העטופים ללבן והקשורים ליעקב שבחי' עטופים הוא ממוצע בין קדושה לנוגה שצ"ל ג"כ ממוצע ביניהם ואף שבחי' נוגה הוא הממוצע בין הקדושה לגקה"ט אך באמת גם בין קדושה לנוגה יש ממוצע ונק' עטופים ולא נת' זה בע"ח. והענין כי כל סט' דקדושה נק' קשורים ע"ש שהם קושרים וקולטים בתוכם היטב האור וההשפעה הנמשך להם מא"ס ב"ה שנקלט בתוכן ההתפעלות והביטול לאלקות וזהו והיו הקשורים ליעקב משא"כ בחי' עטופים היינו שאין נקשר ונקלט בתוכן ההשפעה כ"כ ומחמת זה אין יכולי' להשפיע אח"כ ההשפעה זו לזולתם כיון שלא נקשרה ונקלטה תחלה בתוכן כו'. וזהו שרש ומקור להתהוות הקליפות שאומרים הב הב ולא להשפיע לזולתם כו' ע"ש וזהו ממוצע בין קדושה לק"נ שבחי' ק"נ הוא למטה מבחי' זו שנק' קליפה ממש50.


-----  הערות  -----

50) אוה"ת מטות ע' א'שלא. וראה גם בשם הבעש"ט ביאורי הזוהר להצ"צ ח"א ע' רמה. ולהעיר ממאמרי אדמו"ר הזקן: תקס"ה ח"א ע' מז ואילך; פרשיות ח"א ע' קסט ואילך. שערי תשובה לאדמו"ר האמצעי ח"א נז, א ואילך. ספר המאמרים תרנ"ט ס"ע קכט. פר"ת ס"ע קד.