ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמ

מען בעדאַרף האָלט האָבן אַ אידן ווייל ער איז אַ איד. דער הפרש פון אַ איש פשוט ביז אַ משכיל איז נאָר אין דער התפשטות פון אור הנשמה, אָבער אין עצם הנשמה איז כל הנשמות מתאימות המה304.


-----  הערות  -----

304) אגרות-קודש שם ע' קסא.