ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמח

מקובל בידינו בשם מורנו הבעש"ט: כששומעים דבר לא טוב על אחד מישראל, גם אם אין מכירים אותו, צריך להצטער צער רב, כי אחד מהם הוא בודאי לא טוב: אם אמת הדבר שמספרים על פלוני, הלא הוא לא טוב, ואם אינו אמת הלא המספר נמצא במצב לא טוב315.


-----  הערות  -----

315) "היום יום" יב כסלו (מאגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה ס"ע קא ואילך). וראה גם ספר השיחות תרפ"ט ע' 37.