ספריית חב"ד ליובאוויטש

טו

ויצא לא, כג: וירדוף אחריו.

אי' בשם הבעש"ט ז"ל51 ובשם הה"מ ז"ל52 שמה שרדף לבן אחר יעקב הוא לפי שיעקב השאיר אחריו אותיות התורה שלא בירר אותם, ולזאת רדף אחריו ליתן אותיות אלו שמהם נתוסף פרשה בתורה53.


-----  הערות  -----

51) הובא במאור עינים ר"פ ויצא.

52) הובא באור המאיר עה"פ. ונתבאר באוה"ת ויצא ח"ה תתסט, א ואילך (בכת"י ב' מהמאמר באוה"ת שם כתוב: מ"ש בשם הבעש"ט ובשם הרב המגיד נ"ע דמש"ה רדף לבן אחר יעקב כו'). לקוטי שיחות חלק א ע' 80. חלק טו ע' 260 ואילך.

53) ספר המאמרים תרס"ג ח"א ע' עו. וראה ספר המאמרים פר"ת ע' צט. ע' קפג.