ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנ

אומות העולם

ואף כל המלחמות בין האומות הוא צורך איזה בירור מהם אף שאין שייכות זה לקדושה. והיינו כענין שאמר הבעש"ט ז"ל שהי' איזה מלחמה ז' שנים בין שני גוים בשביל שיתבררו הקולות מתרועת המלחמה כו' ויעשה מהם איזה ניגון שיעבוד הצדיק את ה' בניגון ההוא כו'317 וד"ל318.


-----  הערות  -----

317) ראה גם תורת חיים ס"פ ויחי (קח, ד [רמט, ד]).

318) ספר מאה שערים ע' כח. מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ה ח"א ס"ע רא ואילך.