ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנא

אחדות השם

וע"פ עומק יסוד הבעש"ט בזה"ק יתפרש עוד ענין זה ביותר הפלא ופלא בביאור ענין היחוד . . שאין עוד ממש אפי' בנבראים ור"ל שע"פ האמת אין הנבראים בחי' יש ודבר כמו שנראי' אנחנו בעינינו כי זהו אצלינו לפי שאיננו רואים חיות האלקות, אבל לגבי חיות אלקות המחי' אותנו אנחנו בטלים ממציאות . . וזהו אמיתית החסידות320.


-----  הערות  -----

320) סהמ"צ להצ"צ מצות אחדות ה' פ"ג (סב, א). וראה שם מצות זכירת מעשה עמלק (צד, ב): והנה אנו אומרים מודים אנחנו לך, פי' שאנחנו מודים שהאמת כמו שהוא קמי' ית', שלמעלה הוא היש ולמטה הוא אין, וזהו כל עיקר מצות האמנת היחוד לפמש"ש פ"ג בשם הבעש"ט ז"ל. וראה לקוטי שיחות חכ"ד ע' 181: דער בעש"ט האָט מגלה ומדגיש געווען דעם פנימיות ואמיתית ענין פון "אין עוד מלבדו" – אַז ס'איז ניטאָ קיין מציאות זולתו ית'.