ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנב

אכילה

ווען אַ אידען ציט די האַרץ אַז ער וויל עסען, זהו התעוררות בהנשמה, שהנשמה מתגעגעת למקורה, כמו שהנר בטבעו וכו', אבל האדם אינו מרגיש וסובר שרוצה לאכול321.


-----  הערות  -----

321) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ חי"ד ע' תמה. וממשיך שם: ובזה פי' אדה"ז ענין שהיו מרעיבים עצמם ב' שעות וכו', שרעבון שלהם היו ממלאים במזון דתורה, ואח"כ רעבון הגוף.