ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנד

אמונת צדיקים

הנה מענין אמונת חכמים צדיקים יש אדם שהוא שוטה במילי דעלמא והוא בעל מדות רעות ויש להם אמונה בצדיקים, ויש אנשים אחרים שהם חכמים ויש להם מע"ט אעפי"כ אין להם אמונה בצדיקים ואינם יודעים האמת, [ולכאורה תמוה, ושמעתי תירוץ בשם הבעש"ט ז"ל דהנה יש עוד קושי' מפני מה יש צדיקים שהם בהסתר ואינם בהתגלות אל העולם אלא למתי מספר] ואינם בהתגלות אל העולם דהיינו כמו הבעש"ט הנ"ל שהי' ישן כל היום ולומד כל הלילה ולא בהתגלות אלא למתי מספר, ולכאורה הוא תמוה שהביא הרבים לידי שדברו עליו לה"ר ורכילות מפני שלא היה בהתגלות אל כל העולם בודאי לא היה ירא משום גאוה ופני' ח"ו.

אך הענין הוא הוא כן בכל דור ודור יש צדיק שא"א לעולם בלי צדיק שצדיק יסוד עולם323, אך אם הדור זוכים הצדיק שלהם בהתגלות אצלם ואם לאו הוא בהסתר אצלם, אך גם זה תמוה שאנו רואים אדם שאין לו זכיות ועוונות ולא שייך לומר שזכה זה דהיינו נער בן י"ג שנה מפני מה זכה זה שיודע האמת ויש לו אמונה בצדיקים דודאי אין לפי מעשיו. אך הענין הוא דהכל תלוי בשרשים שעכשיו הוא גלגולים ואם השורש מזוכך שבא לידי הזדככות ע"י גלגולים שזוכה שהצדיק שלו יהי' בהתגלות, והשרשים שאינם מזוככים כל כך אזי הצדיק שלהם בהסתר ומפני זה אין להם אמונה בו [ואף אם הי' בהתגלות לא הי' להם אמונה בו], אלא שמכניסים הדבר בטבע מפני שהוא בהסתר פנים, מפני כן אין יודעים בו.

וא"כ מה שאנו יודעים האמת ויש שם אמונה בצדיקים אין זה תלוי במעשים הטובים כנ"ל שזה נמשך מהשורש שלו וא"כ אין לנו יתרון על בנ"א שאין יודעים האמת ומתנגדים [על הצדיקים] שאפשר שיש שם יותר אלקות שעושים מצות ומע"ט הרבה, וא"כ אין ראוי להיות בפירוד עמהם אלא צריך להיות אחדות עמהם. ושמעתי שזה גורם התנגדות יותר מה שעושין פירוד ואומרים שהסתלקות האלקות אצלם שזה רע גמור, וצריכין להאמין שהכל הוא אלקות שנתלבש בהם וזה נק' המתקת הסוד [הדינים] בשרשו ואז לא יהי' שורש דין ויהי' באמת רחמים. ואעפ"י שאנו רואים בתורה שמשה רע"ה היה במחלוקת עם קורח אין ראיה, וקורח הי' הסתלקות האלקות לגמרי, וכמאמר בני גד ובני ראובן כל אשר דיבר לעבדיך נעשה324 והלא מעולם לא ציוה ה' ומשה מעצמו אמר, אלא ודאי מה שמשה אמר הוא וודאי אלקות בלתי ספק. אבל עכשיו אין צדיק שיהי' טוב כמשה, ולהיפך בכל רע מהסתלקות האלקות כקורח. אלא שאינם זוכים שהצדיק שלהם יהי' בהתגלות אלא בהסתר כנ"ל. והכלל שצריך להיות באחדות עמהם ושלא לאמר שאנו יודעים האמת והם אינם יודעים והם ברע גמור שאין שם אלקות, שזה יותר גורם התנגדות כנ"ל. כל זה [שמעתי] מהבעש"ט זלה"ה וד"ל325.


-----  הערות  -----

323) משלי י, כה.

324) ע"פ מטות לב, לא.

325) מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' רצט-ש.