ספריית חב"ד ליובאוויטש

טז

וישלח לה, ה: ויהי חתת אלקים על הערים.

כתיב ויהי חתת אלקים וגו' חתת ר"ת חומש תהלים תניא54, והבקי באותיותיהם משבר כל ההעלמות וההסתרים55.


-----  הערות  -----

54) ראה גם ספר השיחות תרצ"ו ע' 145 ואילך.

55) מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ – קיצורים והערות לתניא ע' קכז. אגרות-קודש שלו ח"ד ע' רסח. ושם לפנ"ז: "[סיפר אדמו"ר הצמח צדק:] בשנת תר"ג כשנקראתי לאסיפת הרבנים בפעטערבורג הייתי על ציון אמי הרבנית הצדקנית בליאזנא, ותספר לי, אשר בגלל המסירות נפש שהי' לה בשביל חסידים וחסידות זכתה להיות גם בהיכל הבעש"ט לעורר רחמים עבורי, ותבקש מהבעש"ט שיתן לה איזה סגולה עבורי שאוכל בעזה"י לעמוד נגד המנגדים על תורת החסידות. ויאמר לה הבעש"ט בנך הנהו בקי בחמשה חומשי תורה בתהלים ובתניא בע"פ באותיותי'. וכתיב ויהי . . ." [ההמשך בפנים].