ספריית חב"ד ליובאוויטש

קס

דער בעש"ט זאָגט, אַז אַ גדול שבגדולים דאַרף זיך לערנען פון אַ פּשוט שבפּשוטים, וואָס ביי זיי איז דאָ די עצם התמימות332.


-----  הערות  -----

332) ספר השיחות תש"ה ע' 91. ושם:

באַ חסידים איז ניטאָ קיין חילוקים פון גרויסע און קליינע, אַלע זיינען גלייך. ווי הוד כ"ק אדמו"ר הזקן זאָגט אין תניא[ftnref_2_1], שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה. עס זיינען דאָ חילוקים ווי בני תורה, יושבי אוהל, בעלי עסקים, אָבער דאָס איז נאָר בהתגלות אָבער מצד הנשמה זיינען אַלע גלייך. דער בעש"ט [ההמשך בפנים. ולאח"ז ממשיך:]

אין חסידות פון הוד כ"ק רבינו הזקן[ftnref_3_2] איז מבואר כמה דרגות אין תמימות און אַז די עצם התמימות איז בהתגלות ביי אנשים פּשוטים.

-----שולי הגליון-----

1) פרק לב.

2) כ"ה ברשימת ההנחה. – ואולי צ"ל אדמו"ר האמצעי. ראה דרך חיים ע' יב. טז.