ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסא

בשם מורנו הבעש"ט: אַז בשעת פתיחת הארון איז אַ איד גאָר אַ פּשוט'ר איד זאָגט בריך שמי' דמרא עלמא, בריך כתרך ואתרך, יהא רעותך עם עמך ישראל לעלם, מיט אַ אמונה פּשוטה, פון טיפן האַרצן, איז הקב"ה ממלא זיין בקשה כולה אָדער מקצתה333.


-----  הערות  -----

333) לקוטי דיבורים ח"ב רכו, סע"א ואילך. ספר השיחות תרצ"ו ע' 49.