ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסג

אפיקורסים

והן הן אפיקורסים שכופרים בה' לגמרי ואינם מאמינים בחידוש העולם, כידוע שאין להם עליה ותיקון כלל, כידוע בשם הבעש"ט ז"ל שיותר יש תיקון לגוי עובד ע"ז מן האפיקורסים מטעם הנ"ל335. וראי' לזה שהרי לעתיד נאמר336 אז אהפוך אל עמים כו' ונהרו337 אליו כל הגוים כו' לפי שהם מאמינים באחדות ה' רק שמפני משכא דחויא נתגשמו ביותר נדמה להם הנהגה הטבעית שע"פ הכו"מ וכה"ג שזהו העיקר ולע"ל כתיב338 וראו כל בשר מפני שיהי' לאחר הבירור כו' אבל האפיקורסים אין להם עליה גם לעתיד כ"א איבודם זהו תקונם כו'339.


-----  הערות  -----

335) ראה מגן אבות ח"ז סח, א-ב.

336) צפני ג, ט.

337) ישעי' ב, ב.

338) שם מ, ה.

339) דרוש תער השכירה – אוה"ת נ"ך ח"ב ריש ע' תשפב. וראה גם לקו"ש ח"ח ע' 303: "וכידוע דכופר גמור – גרוע מעוע"ז (ראה הסדר ברמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ז והלכות עדות סוף פי"א, שו"ע אדמו"ר הזקן הלכות נזקי גוף ונפש סעי' ט-י). וכמאמר הבעש"ט ז"ל שיותר יש תיקון לגוי עוע"ז מן האפיקורסים שכופרים בה' לגמרי ואינם מאמינים בחידוש העולם".