ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסד

ארץ העמים

בשם הבעש"ט ז"ל: נתפזרו ישראל בכל מקומות הארץ באיים רחוקים, וגם מה שטועים340 בדרך להתהלך בעיירות, הוא כדי לטהר ארץ העמים שאוירה טמא, וישראל באמונתם הפּשוטה בלב כאו"א מישראל אף שהוא בבחי' שינה אפ"ה מטהרת טומאת האויר, מפני שהוא עטרת בעלה וכו'341.


-----  הערות  -----

340) נו"א: שתועים. וכ"ה ב"היום יום" חלק שני ע' יח.

341) ספר תקנ"ז. הועתק בהערת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בהוספות ללקו"ת יח, ד. מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים ע' רנו. וראה בשם הבעש"ט – מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' קלא. וראה גם (לא בשם הבעש"ט) מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים ע' יב. ע' ערב.