ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסח

אבינו מלכנו אבינו אב הרחמים השי"ת רעדט מיט אונז אידין אויף פערשידענע שפּראַכין. אויך, ער רעדט מיט אונז אידין ויא אַ פאָטער וואָס רעדט מיט אַ קלוגין קינד אויפן וואונק348.


-----  הערות  -----

348) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ חי"ג ע' רצה (ובשינויים – שם ע' רצז). וממשיך שם: ד. ה. אַז אַלעס וואָס עס טוט זעך אין אַלע לענדער בכלל, און מיט אחינו בני ישראל יחיו בפרט, בעדאַרפין מיר גוט פאַרשטיין, וואָס דאָס מיינט.