ספריית חב"ד ליובאוויטש

יז

מקץ מג, י: כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים.

דער רבי האָט אונז געזאָגט, וואָס ער האָט געהערט פון דעם רבי'ן דעם בעש"ט נ"ע.

כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים, שבנו פעמים הם שני אופני תשובה, א) תשובה כללית דר"ה בקבלת עול מלכות שמים. ב) תשובה פרטית דיוהכ"פ לפרט חטאיו לכבסם ולהטהר. ושתי תשובות הללו תלויות בחשבון הנפש שהאדם עושה בחדש אלול. וזהו כי לולא התמהמהנו. לולא אותיות אלול, לולא התמהמהנו, כי האדם מתמהמה ומאריך בחשבון נפשו בחדש אלול הנה אז שבנו פעמים, כלומר לפי אופן זה תהי' העבודה בשני אופני התשובה דר"ה ויוהכ"פ.

אמנם ההכנה דחדש אלול היא הכנה כללית, וצריכה להיות גם הכנה פרטית, שההכנה הפרטית לעבודה דר"ה היא בימי הסליחות בבקשת רחמים ותחנונים, כעבדים המתחננים אל אדונם בבקשת סליחה בהבנת האמת דלך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים. וההכנה פרטית להעבודה דיוהכ"פ היא בהימים שבין כסא לעשור56.


-----  הערות  -----

56) מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בקובץ מכתבים א (נדפס בסו"ס תהלים אהל יוסף יצחק ע' 204). אגרות-קודש שלו ח"ד ע' קלא ואילך. ושם לפנ"ז:

יש ספור ארוך, מקובל מפי הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אודות אחת התורות אשר אמר הוד כ"ק רבינו הזקן – בעל התניא ושלחן ערוך – בשבת מברכין חדש אלול שנת תקנ"ה, מה ששמע מפי מורו ורבו הרב המגיד ממעזריטש בשם מורנו הבעש"ט נ"ע. ואלו דברי קדשו: [ההמשך בפנים]. וראה לקוטי שיחות ח"ב ע' 623-622.