ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפ

כך אנו לומדים בתורתו של מורנו הבעש"ט נ"ע דכל ברואי הדצח"ם כולם מושגחים מאתו ית' בכל פרטי פרטי' עניניהם כל אחד לפי מעלתו. והקב"ה מסבב כמה סבות ועילות בכדי לפעול איזה פעולה הנוגע להנברא. והכל הוא בהשגחה פרטי פרטי' הנראה במוחש ממש, דבאמצע הקיץ ביום בהיר אשר השמש זורח בכל תקפו לפתע פתאום מתעורר רוח חזק המנענע עלי האילן ונתלשים כמה עלין ומפרק קש הגגות וקשי התבן המתגוללים ע"פ הארץ מגביהם ומטלטלם ממקום למקום. וכעבור איזה רגעים נשקט הרוח והי' כלא הי'. דכונת הרוח חזק הי' עילה וסבה מאתו ית' לפעול תלישת עלי האילן ופריקת איזה קשי תבן מהגג ולטלטל העלים הנתלשים והקש המתגלגל לאותו המקום כפי גזרת ההשגחה העליונה ית' בשביל כונה אלקית. והיינו שגם טלטול העלים או קשי התבן המתגוללים ברחוב או בשדה הוא בהשגחה פרטית368. ומכש"כ במין המדבר בכלל ובישראל עם קרובו ית' בפרט דהשגחה העליונה ית' בהם הוא בפרטי פרטיות כל הענינים369.


-----  הערות  -----

368) ראה גם – בשם הבעש"ט – ספר המאמרים תרפ"ח ס"ע ה ואילך. אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ו ע' לג. ח"ט ע' ערב. ע' שי. ע' תיד. חי"ד ע' תלט (הועתק באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ח"ה ס"ע סה ואילך. והובא בשיחת ש"פ ויצא תשי"ב (תורת מנחם – התוועדויות ח"ד ע' 157)). לקוטי דיבורים ח"ג תקיב, א. ספר השיחות תרפ"ז ע' 126. ע' 134. ע' 193. ע' 194. תש"ו ע' 19). ובשיחת יום שמחת תורה ה'שי"ת ס"א (ספר השיחות ה'שי"ת ע' 378): דער בעש"ט איז מבאר דעם ענין פון השגחה פּרטית, אַז אין מיטען העלן טאָג ווערט אַ ווינט און עס טראָגט איבער אַ בלעטעלע פון אַ בוים פון איין אָרט אויף אַ צווייטען, ביז עס קומט צו אַ פּלאַץ און דאָרט בלייבט עס ליגען, וואָס דאָס איז דאָך אַלעס בהשגחה פּרטית, צו דער רגע, ובאותו מקום ובאותו האיש.

369) ד"ה הטה אלקי תרצ"ד (ספר המאמרים קונטרסים ח"ב רעט, א).