ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפה

די שיטה פון מורנו הבעש"ט אין השגחה פּרטית איז, אַז דער אויבערשטער מאַכט מען זאָל זיך טרעפן אין דער צייט מיט דעם מענטשן איז עס צוליב אַ כוונה. יעדערער דאַרף זיין אַ מלמד375 אויף לערנען זיך פון אים. און אויב מען גלויבט ניט אין דעם איז מען אַ כופר ר"ל376.


-----  הערות  -----

375) ראה לעיל סימן קיד-קטו.

376) לקוטי דיבורים ח"ד תרז, א. ספר השיחות תש"ד ע' 123.