ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפח

השתלשלות העולמות

יש פלוגתא בין הפילוסופים ובין המקובלים, הפילוסופים אומרים שהתהוות עולמות הוא בדרך עילה ועלול . . אבל המקובלים אומרים שאין שייך לומר עילה ועלול אלא במשפיע ומקבל שהמשפיע בעצמו הוא בע"ג . . אך הם אומרים שהשתלשלות העולמות בדרך אור וזיו . . אבל הבעש"ט והמגיד אומרים שאין שייך לומר בדרך אור וזיו כי א"כ הוא מוכרח שעולם הוא קדמון כו' ולא הי' התחדשות העולמות, אך השתלשלות העולמות הוא כמו382 שהנשמה ממלא את הגוף כך הקב"ה כו'383.


-----  הערות  -----

382) ראה ברכות י, א. ויק"ר ספ"ד.

383) מאמרי אדמו"ר הזקן כתובים ח"א ע' צא ואילך.