ספריית חב"ד ליובאוויטש

יט

ומורו המגיד בשם מורו הבעש"ט ביאר כי מראה הגדול הוא דבר והיפוכו מדוע לא יבער הסנה, והיינו דמאחר שהאש סובב את הסנה עד שהוא כולו באש בכל זה לא יבער שאינו אוכל ע"ד ואתם בני יעקב לא כליתם70 והיפוכו דהגם שהסנה בוער ע"ד כתנור אש בכל זה הנה הסנה איננו אכל, וזהו מראה גדול71.


-----  הערות  -----

70) מלאכי ג, ו.

71) ספר המאמרים תש"ד ע' 105.