ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצב

ראש השנה

אמר רבינו מה ששמע מהרב המגיד ממעזריטש, מה שאמר הבעל שם טוב נ"ע לנכדו הרב דגל מחנה אפרים הסדר דתקיעת שופר למעלה, אשר הא-ל הגדול השם הנכבד והנורא יושב על כסא רם ונשא שהיא כסא דין, ואברהם אבינו בגודל אהבתו מבקש ומתחנן לפני א-ל רם ונשא אשר יעמוד מכסא דין וישב על כסא רחמים, וזהו דאיתא בזוהר388 אברהם אתקין לכורסייא שהוא המתקן את הכסא רחמים ויצחק אבינו מתעורר בהתעוררות גדולה ומזכיר את עקדתו ומבקש על זרעו והתעוררות מסיר כל המסכים ופרסאות, ויעקב אבינו מעורר רחמים רבים על בנ"י ומשה רבינו עומד בתפלה ותחנונים, והרועים עומדים על ידו ומתאמצים בתפלה ומלאכי מעלה מליצי יושר מביאים זכותיהם של ישראל כו' ולעומתם ישנם התובעים כו' וסופרים ומונים את כל מחשבותיו דיבוריו ומעשיו הטובים והלא טובים של כל אחד ואחד בפרט, והאבות ומרע"ה ממליצים טוב על כאו"א, דזה סדר התקיעות תקיעה שברים תרועה דתקיעה דא אברהם, שברים דא יצחק, תרועה דא יעקב וכאשר האדם צועק אבא ומלכי הצילני ורחמני הנה נותן כח במדה"ר להתגבר389.


-----  הערות  -----

388) ח"ג צט, ב. וראה ביאורי הזוהר לאדמו"ר הצמח צדק ח"א ע' שצו ואילך. ח"ב ע' תתקנו ואילך.

389) ספר המאמרים תרצ"ט ע' 13.