ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצח

מחרת יום הכיפורים

מהבעש"ט: מה שקורין למחרת יוהכ"פ גאָטש נאָמען. הנה שם הוי' ושם קודב"ה אינו אלא מה ששייך לעולם אפי' לעולם הנאצלים, אך לעצמותו אינו שייך לקרותו בשום שם שבעולם406, והנה אם פוגם הוא בשם הוי' דוקא וכידוע407, ובימי סליחות העון יש עליות לפני הוי'408, וזה למחרת יוהכ"פ אין לו שום שם פרטי לא הוי' ולא אדני רק גאָטש נאָמען409, וד"ל410.


-----  הערות  -----

406) ראה בזה בארוכה בזהר ח"ב מב, ב. ח"ג רנז, ב.

407) ראה אגרת התשובה ספ"ז. ובכ"מ.

408) ראה לקו"ת עטרת ראש וסידור בדרושי ס"פ אחרי ודרושי יוהכ"פ.

409) בס' אשל אברהם – להרה"צ וכו' מבוטשאַטש – או"ח סתרכ"ד, הובא ביאור על השם ג-ט'ס נאָמען באו"א וג"כ בשם הבעש"ט. ויש לתווך. ואכ"מ.

410) ספר המאמרים תשי"א ע' 102. ספר המנהגים-מנהגי חב"ד – ע' 59 (נדפס ג"כ בס' גנזי נסתרות (ירות"ו תרפ"ד) ח"א ס"ק קט).