ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצט

סוכות

מורנו הבעש"ט האָט געזאָגט: די טבילה אין מקוה און זיצען אין סוכה411 האָבען אַ שייכות, הן אין דעם הכשרת המקבל און הן אין דעם המשכת האור412.


-----  הערות  -----

411) מקוה . . סוכה: שייכות מקוה וסוכה י"ל דמקוה הוא בחינת בינה (פע"ח שער השבת פ"ג. סידור בכוונת המקוה. לקו"ת פ' ואתחנן תוס' ביאור ע"פ וידעת פ"ב. ועוד). ושייך למקיפים (לקו"ת פ' תבוא סד"ה תחת אשר), וסוכה היא מקיפים דבינה (זח"ג רנה, ב בכתבי האריז"ל. ודא"ח בדרושי סוכות). – ולהעיר בתו"א ר"פ נח דהמבול כדוגמת המקוה מ"ם סאה, ובד"ה כי פדה ה' את יעקב (נדפס בלקו"ת לג' פרשיות פ' נח [סה, א ואילך. ולאח"ז – באוה"ת נח חלק ג תרסט, א ואילך]) ובהמשך וככה – תרל"ז פצ"ה ואילך – ביאור הצד השווה דסוכה ותיבת נח וההפרש שביניהם. ואכ"מ.

412) לקוטי דבורים ח"ג תקה, ב. ספר השיחות תש"ט ע' 296. ומוסיף שם: דער מעזריטשער – אמר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק – זאָגט מקוה איז מטהר און סוכה איז מעלה.

אָט די צוויי תורות וואָס הוד כ"ק רבינו הזקן האָט מיטגעבראַכט מיט זיך קומענדיק דעם ערשטן מאָל פון מעזריטש, האָבן די זקנים געהערט פון רבינו הזקן און דאָס האָט זיי געהאַלטן בכל הדרוש להם עד יומם האחרון. פון זיי האָבן דעם רבי'נס קינדער בקטנותם און אויך די חסידים הראשונים אַ סך מקבל געווען.

הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק האָט מבאר געווען באריכות אין יענעם פאַרבריינגען אָט די ענינים, וואָס דאַן האָב איך דאָס ניט געקענט באַנעמען, און אויך החסיד ר' חנוך הענדיל האָט דאָס מיר ניט געקענט מאַכן צו פאַרשטיין, ערשט שפּעטער מיט יאָרן האָב איך זוכה געווען צו הערן ביאורים מפורטים באריכות ההסבר.