ספריית חב"ד ליובאוויטש

הוספות

ב

כוונת התקיעות מהבעש"ט ז"ל

בספר* שמועה טובה (ווארשא, תרח"צ, ע' עו-עח) נדפסו "כוונת התקיעות1 מבעש"ט זללה"ה", ובהקדמה שם כותב שנעתק מ"כת"י ישן נושן" שחלק א' ממנו הי' "טמון וגנוז בבית הרב הגה"ק מקאָזניץ זצוקללה"ה" וחלק "בגנזי הרב הגה"ק מגור בעהמ"ס שפת אמת".

וכנראה הם הכוונות שבסי' האריז"ל – (הר"ש מרשקוב). ולכאורה אין להביאור דאדה"ז** שייכות אליהם. ועכצ"ל שישנן עוד כוונות להבעש"ט שונות מכוונות האריז"ל (וכמו בכוונות המקוה).

בכ"ז, לשלימות הענין וכיון שלע"ע לא מצאתי בשום מקום כוונות התקיעות מיוחסות להבעש"ט נעתקו כאן2

כוונת התקיעות מבעש"ט זללה"ה.

תקיעות דמיושב.

תקיעה אברהם עולה ומושך המוחין ונעשה כסא:

שברים יצחק עולה ומתפשט עד סיום כל הוד:

תרועה עלה אלקים יעקב דוד:

תקיעה יעקב ומכניס נצח בחכמה הוד בבינה יסוד בדעת כ"ז בפ"א דספירה:

תשר"ת ב' להמשיך המוחין בפ"ב

תקיעה אברהם ולהוציא מלאה פ"ב ממוח בינה ולעשות כסא:

שברים להמשיך חלק ב' מוח בינה ועיטרא דגבורה תוך לבוש הוד ולהכניסם:

תרועה ימשוך מתתא לעילא עיטרא דגבורה:

תקיעה יכניס נצח ומוח בחכמה הוד ומוח בבינה יסוד ומוח בדעת חלק ב' דמוחין בפ"ב דחב"ד ז"א:

תשר"ת ג' להמשיך המוחין לפ"ג דחב"ד דז"א.

תקיעה להוציא חלק ג' ממוח בינה ועיטרא דגבורה לעשות כסא:

שברים מכניס בינה וגבורה תוך לבוש הוד:

תרועה מושך חלק ג' ממוחין תוך לבוש [  ]1:

תקיעה מכניס חלק ג' מפרקין קדמאין תוך פ"ג דחב"ד דז"א:

תש"ת.

תקיעה מכניס חלק א' מפ"ב דחכמה בחסד ז"א:

שברים חלק א' ממוח בינה בגבורה דז"א:

תקיעה חלק א' ממוח דעת בת"ת דז"א:

תקיעה מכניס חלק ב' מפ"ב מוח חכמה בחסד ז"א:

שברים חלק ב' מפ"ב מוח בינה בגבורה ז"א:

תקיעה חלק ב' מפ"ב מוח דעת בת"ת ז"א:

תקיעה חלק ג' מפ"ב מוח חכמה בחסד ז"א:

שברים חלק ג' מפ"ב מוח בינה בגבורה ז"א:

תקיעה חלק ג' מפ"ב דדעת בת"ת ז"א:

תר"ת.

תקיעה מכניס חלק א' מפ"ג דחכמה בנצח ז"א:

תרועה חלק א' מפ"ג דמוח בינה בהוד ז"א:

תקיעה חלק א' מפ"ג דמוח דעת ביסוד ז"א:

תקיעה מכניס חלק ב' מוח חכמה בנצח ז"א:

תרועה חלק ב' מפ"ג מוח בינה בהוד ז"א:

תקיעה חלק ב' מפ"ג מוח דעת ביסוד ז"א:

תקיעה חלק ג' מפ"ג מוח חכמה בנצח ז"א:

תרועה חלק ג' מפ"ג מוח בינה בהוד ז"א:

תקיעה חלק ג' מפ"ג מוח דעת ביסוד ז"א:

תקיעות דמעומד.

מלכיות.

תקיעה מתפשט בו פ"א מפת דנצח אמא:

שברים    פ"א מפת דהוד אמא:

תרועה    פ"א מפת דיסוד אמא:

תקיעה    פ"א מפת דנצח אמא:

תקיעה פ"ב מפת דהוד אמא:

שברים פ"ב מפת דיסוד אמא:

תקיעה פ"ב מפת דנצח אמא:

תקיעה פ"ג מפת דהוד אמא:

תרועה פ"ג מפת דיסוד אמא:

תקיעה מתפשט בו מלכות דאמא:

זכרונות.

תקיעה פ"א דחסד דנצח אמא בחסד נוק' דז"א:

שברים פ"א דגבורה דהוד אמא בגבורה דנוק':

תרועה פ"א דת"ת דיסוד אמא בת"ת דנוק':

תקיעה פ"ב דחסד דנצח אמא בחסד דנוק':

תקיעה פ"ב דגבורה דהוד אמא בגבורה דנוק':

שברים פ"ב דת"ת דיסוד אמא בת"ת דנוק':

תקיעה פ"ג דחסד דנצח אמא בחסד דנוק':

תקיעה פ"ג דגבורה דהוד אמא בגבורה דנוק':

תרועה פ"ג דת"ת דיסוד אמא בת"ת דנוק':

תקיעה   מלכות דאמא מתפשט:

שופרות.

תקיעה פ"א דחכמה דנוק':

שברים פ"א דבינה דנוק':

תרועה פ"א דדעת דנוק':

תקיעה פ"ב דחכמה דנוק':

תקיעה פ"ב דבינה דנוק':

תרועה פ"ב דדעת דנוק':

תקיעה פ"ב דחכמה דנוק':

תקיעה פ"ג דבינה דנוק':

תרועה פ"ג דדעת דנוק':

תקיעה מלכות דאמא מתפשט:

מלכיות.2

פ"א דנצח דנוק' שהוא חכמה דנצח דנוק' בפ"א דחסד ז"א תורה מצד ז"א:

פ"א דהוד נוק' שהוא בינה דהוד נוק' בפ"א דגבורה ז"א תורה מצידו:

פ"א דיסוד נוק' שהוא דעת דיסוד נוק' בפ"א ת"ת דז"א תורה מצידו:

פ"ב נצח נוק' שהוא חסד דנצח דנוק' בפ"ב דחסד ז"א כתובים מצד נוק':

פ"ב דהוד נוק' שהוא גבורה דהוד דנוק' בפ"ב גבורה ז"א כתובים מצדה:

פ"ב יסוד נוק' שהוא ת"ת דיסוד נוק' בפ"ב ת"ת ז"א:

פ"ג דנצח נוק' נצח דנצחה בפ"ג דחסד ז"א:

פ"ג דהוד נוק' דהוד דהודה בפ"ג דגבורה ז"א:

פ"ג דיסוד נוק' דיסוד דיסודה בפ"ג דת"ת ז"א:

לכן אומרים בפסוק זה יהי' ה' אחד שיהי' הזיווג עמה תמיד ביסודה ויהיה יה יה פב"פ ובתוך פסוק אחרון עטרת יסודה שהוא מלכות וזה ה' אלקינו לכוללה בתורה שבכתב ה' אחד מחב"ד חג"ת נה"י עטרת ת"ת ישראל נכלל תורה שבע"פ עם תורה שבכתב:

זכרונות.

פ"א דחסד נוק' בחכמה דז"א:

פ"א דגבורה נוק' בבינה דז"א:

פ"א דת"ת נוק' בדעת הדעת דז"א:

פ"ב דחסד נוק' בחסד החכמה דז"א כתובים דלאה:

פ"ב דגבורה נוק' בגבורה דבינה דז"א:

פ"ב דת"ת נוק' בת"ת דדעת ז"א:

פ"ג שהוא נצח דחסד נוק' בנצח דחכמה ז"א נביאים מצד נה"י דאמא המתפשטים שם:

פ"ג שהוא הוד גבורה נוק' בהוד בינה ז"א:

פ"ג שהוא יסוד ת"ת נוק' ביסוד דעת ז"א:

פסוק3 לכלול מלכות דיסוד דת"ת דנוק' בעטרת יסוד שבדעת דז"א:

שופרות.

לכלול חב"ד דנוק' בנה"י דאמא שהם למעלה מחב"ד ז"א ולפי שיסוד דאמא סוד שופר שמשם יוצא הקולות נק' שופרות:

פ"א חכמה נוק' בפ"א דנצח אמא שהוא חכמה דנצח אמא:

פ"א בינה דנוק' בפ"א הוד אמא שהוא בינה דהוד אמא:

פ"א דעת נוק' בפ"א דיסוד אמא שהוא דעת דיסודה:

פ"ב דחכמה נוק' בפ"ב דנצח אמא שהוא חסד דנצחה:

פ"ב דבינה נוק' בפ"ב דהוד אמא שהוא דבורה דהודה:

פ"ב דדעת נוק' בפ"ב דיסוד אמא שהוא ת"ת דיסודה:

פ"ג חכמה דנוק' בפ"ג דנצח דאמא שהוא נצח דנצחה:

פ"ג בינה דנוק' בפ"ג דהוד דאמא שהוא נצח דהודה:

פ"ג דעת דנוק' בפ"ג דיסוד דאמא שהוא נצח דיסודה:

פסוק אחרון מלכות שביסוד דדעת דנוקבי' במלכות שביסוד דאמא:


-----  הערות  -----

*) מכאן ועד התיבות "נעתקו כאן". וכן ההערות 1-2; 1-3 – נעתקו מרשימת כ"ק אדמו"ר זי"ע.

1) בסופן שם גם כוונות הפסוקים דמלכיות זכרונות שופרות דמוסף – ולקמן נעתקו גם הן.

**) הנדפס בסידור עם דא"ח בשער התקיעות ד"ה להבין ענין תקיעת שופר.

2) כמה יש להעיר בהשוואה להכוונות שבסי' האריז"ל, ואכ"מ.

-----

1) כן הוא בס' שמועה טובה.

2) כוונות הפסוקים דמוסף.

3) כן הוא בס' הנ"ל. וכנראה השמיט המדפיס תיבת אחרון.