ספריית חב"ד ליובאוויטש

רג

פסח

מצה שמורה ווערט גערופן בשני שמות עצמיים ופּנימיים: מיכלא דמהימנותא און מיכלא דאסוותא418, עס גיט אַ חיזוק אין דעת419.


-----  הערות  -----

418) זח"ב קפג, ב.

419) שיחת י"א ניסן תש"ט (ספר השיחות תש"ט ע' 312, ושם:

דאָס איז דער פּנימי נקודי עצמי וואָרט וואָס מורנו הרב המגיד ממעזריטש האָט מקבל געווען ממורו הקדוש מורנו הבעש"ט בשם הבעל ח"י ומסרו להוד כ"ק תלמידו המקבל פּנימי רבינו הזקן ובא ביחוד ובירור מרבי לרבי. וראה שיחת ש"פ שמיני תשל"א ושם, ש"פּנימי נקודה עצמי" – כנגד חב"ד, עיי"ש.